فرودگاه شهر ترابزون

 

فرودگاه شهر ترابزون

ترابزون ، شهر تاریخی بسیار زیبایی است که گردشگرهاي بسیاري را به خود جذب می کند. بنابراین ، خطوط هوایی متعددي،
پروازهاي مکرر و ارزانی به ترابزون دارند. فرودگاه ترابزون ، فرودگاه اصلی این شهر است و در نزدیکی شهر قرار دارد. این
فرودگاه در سال ۲۰۱۱ در حدود ۷۹۳،۲۶۶،۲ مسافر را جابه جا کرده که ۵۵۸،۱۷۷،۲ مسافر مربوط به پروازهاي داخلی بوده
است. این فرودگاه از لحاظ تردد مسافر در رده نهم فرودگاه هاي ترکیه قرار دارد.
در حال حاضر در این شهر هیچ راه آهنی وجود ندارد . بسیاري از شرکت هاي اتوبوس رانی ، از اغلب شهرهاي ترکیه به ترابزون
سرویس دارند. شهرداري ترابزون ، خدمات اتوبوس رانی به تمام نقاط شهر را فراهم کرده است