تورهای روسیه - شرکت آرسس پرواز آبان

تور سنت پترز بورگ + مسکو

ساعت رفت پرواز: ۰۳:۳۰ ساعت برگشت پرواز: ۲۱:۰۵ تاریخ پرواز رفت ۱۲ خرداد می باشد .

تور مسکو + سنت پترز بورگ

ساعت رفت پرواز: ۰۶:۳۰ ساعت برگشت پرواز: ۱۱:۰۰ پرواز رفت و برگشت به مسکو می باشد .